Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » VZN

VZN

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
12.12.2019 VZN č. 18/2019 ktorým sa stanovuje štatút periodika Lozorno - pdf    [345.2 KB] -
12.12.2019 VZN 19/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Lozorno č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno v znení VZN č. 4/2019 - pdf    [224.98 KB] -
12.12.2019 VZN 21/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020 - pdf    [468.31 KB] -
12.12.2019 VZN 20/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odady - pdf    [459.88 KB] -
04.11.2019 VZN č. 17/2019 o miestnom poplatku za rozvoj - pdf    [295.06 KB] pdf    [270.45 KB]
30.09.2019 VZN č. 9/2019 o dani z nehnuteľností - pdf    [230.37 KB] -
30.09.2019 VZN č. 10/2019 o dani za užívanie verejného priestranstva - pdf    [218.02 KB] -
30.09.2019 VZN č. 11/2019 o dani za psa - pdf    [201.9 KB] -
30.09.2019 VZN č. 12/2019 o dani za nevýherné hracie prístroje - pdf    [213.35 KB] -
30.09.2019 VZN č. 13/2019 o dani za predajné automaty - pdf    [212.7 KB] -
30.09.2019 VZN č. 14/2019 o dani za ubytovanie - pdf    [212.28 KB] pdf    [33.61 KB]
30.09.2019 VZN č. 15/2019 o príspevku na rozvoj detí a mládeže - pdf    [207.7 KB] -
30.09.2019 VZN č. 16/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - pdf    [302.96 KB] -
28.06.2019 VZN č. 6/2019 o určení školského obvodu a spoločného školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno - pdf    [242.52 KB] -
28.06.2019 VZN č. 7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce Lozorno - pdf    [342.89 KB] -
28.06.2019 VZN č. 8/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lozorno - pdf    [506.64 KB] -
17.06.2019 VZN č.5l2019, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lozorno. - pdf    [253.87 KB] -
16.05.2019 VZN č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2015 o ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno - pdf    [153.69 KB] -
03.04.2019 VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby - pdf    [683.97 KB] -
03.04.2019 VZN č. 2/2019 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno - pdf    [242.68 KB] -
03.04.2019 VZN č. 3/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno - pdf    [575.81 KB] -