Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Strategické dokumenty » Územný plán

Obec Lozorno ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a dopinky č. 6 podľa §18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) v súlade s § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje, že v termíne  od 2.9.2019 do 2.10.2019 uskutočňuje prerokovanie návrhu „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č.6". Návrh „UPN obce Lozorno ZaD č. 6" je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade v Lozorne v stránkových hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce www.lozorno.sk.

Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 02.10.2019 na adresu Obecného úradu v Lozorne v písomnej forme (pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum podania na poštovú prepravu).

Oznam vo formáte .pdf

Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6

 

Územný plán

Územný plán zóny B3 Lozorno

Prepracovaný Návrh ÚPN Zóny B3 v zmysle pripomienok občanov, ktorí podali pripomienky v zákonom stanovenej lehote.

Zverejnené 02. 06. 2014, predtým na Úradnej tabuli.


Územný plán obce Lozorno, Zmeny a doplnky č. 5

schválené uznesením OZ v Lozorne č. 8/12013  zo dňa 20.11.2013 (VZN č. 3/2013)

(niektoré materiály sú uložené ako .zip. Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.)

Zverejnené: 15. 12. 2013


Zmeny a doplnky č.5 ÚPN obce Lozorno (2013)

Obec Lozorno, ako orgán územného plánovania podľa paragrafu 16 ods. (2) a paragrafu 18 ods. (4) zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vám v súiade s paragrafom 22 stavebného zákona oznamuje, že v auguste 2013 bolo začaté prerokovanie Návrhu Zmeny a doplnky č. 5/2013 ÚPN obce Lozorno.

Zmeny a doplnky ÚPN obce Lozorno č. 5:


Zmeny a doplnky č.4 ÚPN obce Lozorno (2012)

Textová časť

Grafická časť:

 


Zmeny a doplnky územného plánu obce Lozorno č. 1  (2007) [.zip 5,35 MB ]

Zmeny a doplnky územného plánu obce Lozorno č. 2 (2008) [.zip 59,85 MB]

 

Zmeny a doplnky územného plánu obce Lozorno č. 3 (2010)

Pôvodný územný plán obce Lozorno