Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Zmluvy, objednávky, faktúry » Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
04.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno. 22. 12. 2017 - - pdf    [337.8 KB]
20.12.2017 Zmluva o o nájme nebytových priestorov. Nájomca: Patrik Harák. 11. 12. 2017 - - pdf    [106.8 KB]
30.11.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov. Súkromná základná umelecká škola. 30. 11. 2017 - - pdf    [477.03 KB]
15.12.2017 Zmluva o dielo 341/2017 na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.. Dodávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.. 29.11.2017 - - pdf    [1012.91 KB]
02.01.2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408817835. Dodávateľ: ZSE Energia, a. s. 27.11.2017 - - pdf    [1.63 MB]
29.11.2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a o zriadení spoločného úradu. 9. 11. 2017 - - pdf    [289.8 KB]
13.11.2017 Kúpna zmluva Kramárová M. a D, Kramár B. zo dňa 10.11.2017 - - pdf    [566.49 KB]
10.10.2017 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121729590. Západoslovenská distribučná, a.s. - - pdf    [920.65 KB]
28.09.2017 Zmluva o dielo č. 6/2017. Dodávateľ: N. L. stav s. r. o. 28.09.2017 - - pdf    [397.56 KB]
30.08.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Dobrovoľný obecný hasičský zbor. 30.08.2017 - - pdf    [343.31 KB]
28.08.2017 Dohoda o ukončení podnájomnej zmluvy zo dňa 01.02.2016. Podnájomca: Občianske združenie Komunitné Centrum MUŠKÁT.2004 - - pdf    [302.29 KB]
24.08.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: ALBATROS-plus. 24. 08. 2017 - - pdf    [346.26 KB]
22.08.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 22.8.2017 - - pdf    [348 KB]
21.08.2017 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. tz2017-08-10vs1. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o. - - pdf    [416.05 KB]
31.08.2017 Zmluva o spolupráci pri výstavbe vodovodnej a kanalizačnej prípojky a rekonštrukcii cestného povrchu. Dodávateľ: cooperate s.r.o.. 16.8.2017 - - pdf    [492.49 KB]
31.08.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb... Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s..16.8.2017 - - pdf    [147.52 KB]
25.07.2017 Prevádzková servisná zmluva. Poskytovateľ: PROFILINE Group s.r.o. 25: 7. 2017 - - pdf    [557.65 KB]
19.07.2017 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/22 a prílohy - - zip    [1.24 MB]
14.07.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov. Nájomca: Ivana Baráková. 07.07.2017 - - pdf    [103.14 KB]
29.06.2017 Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi. HUMANA People to People Slovakia o. z. 29.6.2017 - - pdf    [240.57 KB]
27.06.2017 Zmluva o zriadení vecných bremien ev, č. oprávneného: 17 / 756/ E11200 /VB.Západoslovenská distribučná, a.s. 27.6.2017 - - pdf    [2.48 MB]
27.06.2017 Kúpna zmluva č. BA/2017/60. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNK, štátny podnik. 27. 6. 2017 - - pdf    [443.53 KB]
01.06.2017 Zmluva č. 37023 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR. 1. 6. 2017 - - pdf    [429.32 KB]
26.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno. 26. 05. 2017 - - pdf    [367.03 KB]
15.05.2017 Zmluva o dielo Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ Lozorno. Zhotoviteľ: INŠTALMONT, s.r.o. 15. 5. 2017 - - pdf    [276.58 KB]
12.05.2017 Odstúpenie od zmluvy - Zmluva o dielo Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ Lozorno. Dodávateľ: INŠTALÁCIE TZB, a.s.. 11. 5. 2017 - - pdf    [191 KB]
09.05.2017 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1 -SC1 21/122-2015/22/3. Veriteľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 9. 5. 2017 - - pdf    [217.85 KB]
29.05.2017 Darovacia zmluva. Darca: P3 Bratislava Park s. r. o. 3.5.2017 - - pdf    [217.36 KB]
27.04.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie. Prevádzkovateľ: LOZORNO spol. s.r.o.. 27. 4. 2017 - - pdf    [353.2 KB]
26.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 25.4.2017 - - pdf    [354.18 KB]
20.04.2017 Zmluva o dielo č.2/2017. Zhotoviteľ: N. L. stav s. r. o. 20. 04. 2017 - - pdf    [408.15 KB]
20.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Klub turistov Lozorno. 19. 4. 2017 - - pdf    [341.89 KB]
13.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Karate klub ZOKU. 13. 4. 2017 - - pdf    [362.34 KB]
13.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Lozorňáček - Centrum detí a rodiny. 13. 4. 2017 - - pdf    [348.96 KB]
27.04.2017 Zmluva o spolupráci. Agentúra: FLUENT AGENCY, s. r. o. 03.04.2017 - - pdf    [1.13 MB]
03.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lozorno. 03.04.2017 - - pdf    [345.75 KB]
03.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Komunitné centrum Muškát. 03.04.2017 - - pdf    [348.84 KB]
27.03.2017 Zmluva o dielo Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ Lozorno. Zhotoviteľ: INŠTALÁCIE TZB,a.s.. 27.3.2017 - - pdf    [239.45 KB]
30.03.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu 9100063799. Slovenský plynárenský priemysel, as. 24. 3. 2017 - - pdf    [339.78 KB]
30.03.2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu 9104537556. Slovenský plynárenský priemysel, as. 24. 3. 2017 - - pdf    [340.66 KB]
30.03.2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu 9105051403. Slovenský plynárenský priemysel, as. 24. 3. 2017 - - pdf    [340.21 KB]
25.03.2017 Dodatok Ponuka E. Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny... Dodávateľ: ZSE Energia, a.s. 24. 3. 2017 - - pdf    [846.81 KB]
22.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Mažoretky SOFFI Lozorno. 22.3.2017 - - pdf    [355.87 KB]
22.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Tenisový oddiel Lozorno. 22.3.2017 - - pdf    [344.81 KB]
31.03.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena.Ing. J. Foltýn a J & F, s.r.o. 20. 03. 2017 - - pdf    [678.83 KB]
17.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno - futbalový oddiel. 17. 3. 2017 - - pdf    [356.59 KB]
16.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno - stolný tenis. 16. 3. 2017 - - pdf    [342.8 KB]
16.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub Lozorno - rekondičná telesná výchova. 16. 3. 2017 - - pdf    [340.85 KB]
15.03.2017 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017, Mesto Malacky, 15.3.2017 - - pdf    [247.32 KB]
27.02.2017 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb. Dodávateľ: CNS EuroGrants s.r.o. 24. 2. 2017 - - pdf    [464.61 KB]
27.02.2017 Kúpna zmluva č. Z20177297_Z. Dodávateľ: JRK Waste Management s. r. o.. 24. 2. 2017 - - pdf    [102.67 KB]
27.02.2017 Zmluva o spolupráci. Účastník 2: FLUENT PRODUCTION, s. r. o. 15. 2. 2017 - - pdf    [1.01 MB]
01.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel. 1. 2. 2017 - - pdf    [349.16 KB]
06.02.2017 Poistka č. 9260102985, PZP Štandard. Dodávateľ: tJNIQA poisťovňa, a.s.. 25. 1. 2017 - - pdf    [42.38 KB]
25.01.2017 Zmluva o dielo. Zhotoviteľ: Až PROJEKT s. r. o.. 25. 01. 2017 - - pdf    [4.1 MB]
20.01.2017 Kúpna zmluva č. Z20171967_Z. Dodávateľ: HÍLEK a spol., a. s.. 20. 01. 2017 - - pdf    [89.68 KB]
13.01.2017 Zmluva o spolupráci. Dodávateľ: Mgr. Roman Kvanka.13. 1. 2017 - - pdf    [296.7 KB]
27.02.2017 Dohoda Č. OK LO 12/01/2017/1/ABA o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu. Vysiela: VaV Akademy - BA, s.r.o. 12.1.2017 - - pdf    [436.91 KB]
24.01.2017 Rámcová zmluva o poskytovaní služby: KomTeS sledovanie Č. 56-1/2016. Poskytovateľ: KomTeS SK s.r.o.. 10. 01. 2017 - - pdf    [202.4 KB]
24.01.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00011364. Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.. 31.12.2016 - - pdf    [515.39 KB]
24.01.2017 Dodatok č.1/2017 k Zmluve o spolupráci a o zriadení spoločného úradu. Obec Kostolište.30. 12. 2016 - - pdf    [220.47 KB]