Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en

 • Na začiatok

  Úvod

  Portál elektronických služieb obce Lozorno

  https://lozorno.esmao.sk

  Najnovšie dokumenty

  Zásady, ktorými sa stanoví postup a spůsob vybavovania sťažností obcou Lozorno
  pdf [301.79 KB]
  Obj 063/01/2019 - Prepojenie osvetlenia na priehrade. Dodávateľ: Jozef Vícena - Elektromontáže
  pdf [39.26 KB]
  Obj 064/01/2019 - Geodetické zameranie Dodávateľ: Geodet Malacky s.r.o.
  pdf [36.5 KB]
  Obj 064/01/2019 - Geodetické zameranie Dodávateľ: Geodet Malacky s.r.o.
  pdf [36.09 KB]
  Obj 066/01/2019 - Záchranárska doska. Dodávateľ: POŽIARNA BEZPEČNOSt s.r.o.
  pdf [40.36 KB]

  Zverejnené faktúry
  Zverejnené zmluvy
  Zverejnené objednávky
  obce Lozorno

  Zverejnené zmluvy,
  faktúry, objednávky
  MŠ Lozorno

  Linka na cintoriny.sk

  AKTUÁLNE OZNAMY

  Verejná vyhláška

  Vrejná vyhláška vo veci nariadenia ústneho pojednávania vo veci povolenia zmeny č. 6 povolenej banskej činnosti v chránenom území Plavecký Štvrtok

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 16.08.2019


  Verejná vyhláška

  Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie realizuje doručenie Oznámenia o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania formou verejnej vyhlášky.

  Viac informácií nájdete TU vo formáte PDF

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 16.08.2019


  Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa - Doplnok č. 1 na mesiac august 2019

  Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa - Doplnok č. 1 na mesiac august 2019 nájdete TU

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 14.08.2019


  Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení

  Obec Lozorno v súlade s čl. 3. ods. 3. Smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení zo dňa 14.08.2019 vydanej starostom obce Lozorno na základe zákona  č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti oznamuje, že oznámenia vo veci kriminality a protispoločenskej činnosti v zmysle citovaného zákona  možno podávať u hlavnej kontrolórky Obce Lozorno ústne na Obecnom úrade, Hlavná 1, 900 55 Lozorno  vždy po predchádzajúcom dohovore na t.č. 0907 712 366. Oznámenie možno tiež podať elektronickou poštou  - e-mailom na adrese severova@lozorno.sk, písomne doručením  na adresu Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno v zalepenej obálke s viditeľným označením „Podnet podľa z.č. 54/2019 Z.z." alebo jeho vložením do osobitnej schránky s označením  „Oznámenia protispoločenskej činnosti" umiestnenej v nemonitorovaných priestoroch Obecného úradu, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.

  Kategória: Oznamy obce.


  Verejná vyhláška

  Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania o povolení stavby "Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu"

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.08.2019


  PLán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa

  Plán využiria Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac august 2019 nájdete TU

  Termíny zákazu vstupu na územie VO nájete TU

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.07.2019


  Zmena ordinačných hodín v čase letných prázdnin 2019

  Ambulancia Dr. Patočku oznamuje zmenu ordinačných hodín v čase letných prázdnin 2019 (jún - september). Viac informácií nájdete TU

  Kategória: Oznamy obce.


  Pracovná príležitosť

  ZŠ Lozorno ponúka pracovnú príležitosť učiteľom 1. stupňa. Bližšie informácie je možné získať telefonicky na čísle 0907762921. Životopis je potrebné zaslať na adresu lydiasuchova@hotmail.com.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 11.07.2019


  Výsledok verejnej obchodnej súťaže

  Výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v obci Lozorno. Výsledok vo formáte  pdf.

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 2. polrok 2019

  Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 2. polrok 2019 nájdete TU

  Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 13.06.2019


  Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vyhlásenie vo formáte .pdf

  Kategória: Oznamy obce.


  Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2018. Vo formáte .pdf

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného zreteľa

  V zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhuje sa prenechať do nájmu tento majetok Obce Lozorno tak, že predmetom nájmu budú nebytové priestory umiestnené v objekte - stavby súp. č. 657 kultúrny dom zapísanej na LV Č. 963 ‚ k.ú. Lozorno vystavanej na parcele číslo 8880/903 (neevidovanej na LV), ktorých výlučným vlastníkom je Obec Lozorno a to :
  a) nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. podzemnom a 1. nadzemnom podlaží stavby v súčasnosti užívané terajším nájomcom ako pohostinstvo s podlahovou plochou vo výmere 168,46 m2 s príslušenstvom
  b) nebytové priestory nachádzajúce sa na 1., 2. a 3. nadzemnom podlaží stavby v súčasnosti užívané terajším nájomcom ako ubytovacie zariadenie s podlahovou plochou vo výmere 342,92 m2 s príslušenstvom

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného zreteľa

   

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 21.05.2019


  Nové úradné hodiny na stavebnom úrade

  V záujme čo najkomfortnejšieho prístupu stavebníkov a obyvateľov obce k službám stavebného úradu s cieľom zabezpečiť priebežné vybavovanie agendy, skrátiť  a odbúrať čakacie doby pre stránky a umožniť lepšiu organizáciu práce stanovujú sa od 02.05.2019 úradné hodiny stavebného úradu takto:

   Pondelok :  7:30 - 12:00 / 13 :00 -15:30

  Utorok : miestne konania a zisťovania , predvolané stránky

  Streda 7:30 - 17:00

  Štvrtok : nestránkový deň

  Piatok :  miestne konania a zisťovania , predvolané stránky

   Podateľňa Obecného úradu aj pre podania adresované stavebnému úradu je naďalej dostupná ako doteraz. Prosíme o rešpektovanie týchto úradných hodín a veríme, že toto ich nové určenie prispeje k zrýchleniu vybavovania aj Vašich podaní .

  Kategória: Nezaradená.


  Zasadnutie obecného zastupiteľstva

  Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať  dňa 23.04.2019 (utorok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno s nasledovným programom.

   

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 18.04.2019


  Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Obecnej polície

  Starosta obce Lozorno vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Obecnej polície obce Lozorno. výberové konanie vo formáte pdf.

  Kategória: Nezaradená. Dátum zverejnenia: 05.04.2019


  Zodpovedne trieďme odpad, má to zmysel!

  Obec Lozorno premiestnila kontajnery na zber plastov a papiera na zberný dvor, ďalšie budú umiestnené na kompostovisku. Dôvodom je nefunkčný systém separovania, dôsledkom ktorého vznikajú pre obec vysoké dodatočné náklady a tiež veľký neporiadok, ktorý sme si sami spôsobovali. Aby bolo triedenie odpadu čo najlepšie, bude posilnený zvoz separovaného odpadu od domu a zberný dvor na vyvezenie zvyšného odpadu je otvorený v stredu 15 – 18 hodín a sobotu 9 – 15 hodín. Teraz ide iba o zodpovednosť každého k vlastnému odpadu a vlastnému prostrediu. Priebežne je tiež čistené Lozorno a jeho okolie od čiernych skládok. Vo väčšine prípadov sa nájde informácia o osobe, ktorá s týmito čiernymi skládkami súvisí. A z takéhoto správania bude vyvodený dôsledok.
  Držím nám palce, aby sme k odpadu začali pristupovať zodpovedne a udržali si konečne čisté Lozorno.

  http://www.triedime.sk/frontend/web/ekostopa/

  Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo.


  Rozhodnutie o umiestnenie stavby

  Rozhodnutie o umiestnení stavby Sofia Slováková

  Situácia

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.03.2019


  Rozhodnutie

  Rozhodnutie o prerušení konania Západoslovenská distribučná, a.s.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.03.2019


  Zmena umiestnenia kontajnerov na zber plastov a papiera

  Obec Lozorno oznamuje , že začala s premiestňovaním  kontajnerov na separovaný zber plastov  a papiera . Tieto budú po novom  umiestnené  na zbernom dvore  a počas sezóny aj na obecnom  kompostovisku. Na týchto miestach ich obyvatelia obce Lozorno a poplatníci miestneho poplatku za odpad  môžu využívať pre ukladanie vyseparovaného odpadu - papiera a plastov . Rovnako sa s okamžitou platnosťou  zavádza možnosť priniesť separovaný  papier alebo plast v určených vreciach  (modré, žlté) na výmenu za  nové prázdne vrecia. Dôvodom pre toto opatrenie je , že  súčasné umiestnenie kontajnerov na separovaný zber papiera a plastov v obci je nevyhovujúce.  Zo strany dodávateľa  bol starosta obce upozornený, že neustále pretrváva dlhodobý problém vysokej miery zmiešavania separovaného papiera a plastov v kontajneroch s iným odpadom, keď  dochádza k umiestňovaniu  do kontajnerov aj komunálneho  a aj stavebného   odpadu . V súlade s platným zákonom a zmluvou nemalé náklady s ďalším dotrieďovaním tohto odpadu musí  znášať obec z vlastných zdrojov a je nimi tak  zaťažovaná  . Pretrvávanie doterajšej  praxe by viedlo k nutnosti ďalšieho navýšenia poplatku  za odpad o náklady na  dotrieďovania a súvisiacu ďalšiu manipuláciu s ním  , čo by v konečnom dôsledku zaťažilo obyvateľov obce, ktorí už teraz riadne  platia  poplatok za odpad , keďže komunálny odpad v kontajneroch pre plast a papier produkujú nepochybne tí , ktorí za odpad neplatia.  Obec Lozorno plánuje ďalšie opatrenia smerujúce k zlepšeniu a podpore separácie , vrátane  zvýšenia  periodicity  zberu sáčkov z domácností . O ich zavedení bude obec Lozorno priebežne  informovať . Zber skla ostáva nezmenený, kontajnery ostávajú na svojich pôvodných miestach.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.02.2019


  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

  Obec Lozorno v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2018: ÚV KO  = 16,98 %.

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Výkon štátneho požiarneho dozoru- oznámenie

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom pôsobiacim na území obce Lozorno, že boli zaradení v roku 2019 medzi subjekty, kde bude vykonaný štátny požiarny dozor. 

  Viac informácií nájdete TU vo formáte PDF.

  Kategória: Oznamy obce.


  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

  Predseda komisie OZ Lozorno na ochranu verejného záujmu na základe žiadosti Mgr. Ľuboša Tvrdoňa, starostu obce Lozorno a jeho súhlasu so zverejnením všetkých údajov z oznámenia s výnimkou chránených  osobných údajov ,  plniac tak tiež  povinnosť uloženú mu podľa čl. 7 . ods. 7 Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov zverejňuje a sprístupňuje  týmto písomné oznámenie Mgr. Ľuboša Tvrdoňa, starostu obce Lozorno predložené  v súlade s ustanovením čl.7. ods.1. citovaného ústavného zákona podané dňa 31.12.2018 a zároveň informuje, že komisia OZ Lozorno na ochranu verejného záujmu toto oznámenie prerokovala za účasti starostu obce Lozorno  na svojom zasadnutí konanom dňa 10.01.2019   podľa čl.7 ods.6 citovaného ústavného zákona a jednomyseľne rozhodla, že oznámenie  bolo podané riadne a v stanovenej lehote a že   nie sú dané žiadne dôvody pre podanie podnetu na začatie konania v zmysle citovaného ustanovenia, t.j. že nejestvujú žiadne pochybnosti o správnosti a úplnosti podaného oznámenia.

                                Slavomír Beleš, predseda komisie na ochranu verejného záujmu

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú nebytové priestory v stavbe - objekte zapísanom na LV Č. 963 - popis stavby garáž vystavanom na pozemku - parcele číslo 8880/904 ‚ ktorých výlučným vlastníkom je Obec Lozorno. Nebytový priestor má podlahovú plochu vo výmere 45 m2 a v súčasnosti sa využíva ako kvetinárstvo.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetorn nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom vo výmere 150 m2 suterén so samostatným vchodom aktuálne využívaný ako posilňovňa.

  Viac informácií nájdete TU vo formáte PDF.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom - podkrovné priestory o výmere 155 m/2 aktuálne využívaný ako prevádzka bowling/kolkáreň.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom vo výmere 30 m2 podlahovej plochy aktuálne využívaný ako mäsiarstvo.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Oplotená časť pozemku vo výmere pozemku 270 m2 zapísaného na LV Č. 963 k. ú. Lozorno‚ parcela číslo 8880/10 v športovom areáli so samostatným vstupom z ulice. Predmetná časť pozemku sa aktuálne využíva ako parkovacie alebo skladovacie plochy.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Začatie kolaudačného konania

  Začatie kolaudačného konania stavby Rekonštrukcia plynovodu U002677 Lozorno — PE 3. etapa - Liten v rozsahu SO 01 Plynovody, SO 02 Pripojovacie plynovody, SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ), SO 04 Prepoje a odpoje.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 09.01.2019


  Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

  Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 25112012 Z. z. par. 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a mých porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa par. 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 09.01.2019


  Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí obce Lozorno

  Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí obce Lozorno č. SÚ-6081201812 zo dňa 07.11.2018

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.01.2019


  Rozhodnutie o umiestnení stavby

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.01.2019


  Úplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018

  Úplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 03.01.2019


  Úprava ordinačných hodín v detskej ambulancii

  Detská lekárka MUDr. Sláviková bude z technických príčin ordinovať v Lozorne každý piatok doobeda od 8 do 11h až do odvolania. Ostatné dni zostávajú bez zmeny.

  Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 28.12.2018 | Zmenené: 21.01.2019


  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia

  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia na stavbu MAN Truck & Bus center Bratislava

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.12.2018


  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno. 

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.12.2018 | Zmenené: 28.12.2018


  Stanovisko zo stretnutia so zástupcami spoločnosti MAN

  11.12.2018 sa uskutočnilo rokovanie medzi starostom obce Lozorno a zástupcami spoločnosti MAN s cieľom vyjasnenia aktuálnej situácie ohľadom projekt Man Truck and Bus Center Lozorno, ktorá nastala po tom, ako bolo bývalým starostom vydané príslušné územné rozhodnutie.

  Zo strany MAN bolo pritom tlmočené, že firma MAN vážne vníma vzniknutú situáciu a chce pritom zohľadňovať tiež názor nového vedenia obce Lozorno ako aj občanov Lozorna. Spoločnosť MAN aktuálne vyhodnocuje alternatívy, a to aj také, ktoré by znamenali, že projekt nebude realizovaný v Lozorne. Pre ich vyjasnenie, vyhodnotenie a konečné rokovanie potrebuje firma MAN čas do druhého januárového týždňa 2019 , potom bude jej postoj a rozhodnutie všetkým dotknutým tlmočené.

  Zo strany vedenia obce Lozorno bolo na rokovaní potvrdené, že nesúhlasný postoj nového vedenia obce ako aj väčšiny nových zastupiteľov k projektu, jasne a zreteľne prezentovaný v minulosti, sa nemení a ostáva identický. Zástupcov spoločnosti MAN vedenie obce informovalo o tom, že vedenie obce dnes cíti povinnosť voči Lozornu a Lozorňanom konať tak, aby projekt v navrhovanej podobe a na navrhovanom mieste bol prehodnotený. Zo strany vedenia obce bol zástupcom spoločnosti MAN prezentovaný názor, že bezvýhradný rešpekt k vôli občanov a ich záujmom povedie k upokojeniu situácie a že nejestvuje žiaden záujem v budúcnosti ohľadom prípadného obdobného projektu v identickej lokalite zvýhodňovať kohokoľvek iného.

  Pokiaľ sa týka prebiehajúceho územného konania - počas plynutia odvolacej lehoty má každý z účastníkov konannia sa právo k rozhodnutiu vyjadriť, pričom s každým takýmto podaním bude nakladané v súlade s platným právom a s rešpektom k jeho obsahu.

   

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 12.12.2018


  Rozhodnutie o poverení zastupovaním starostu

  Starosta obce Lozorno, Mgr. Ľuboš Tvrdoň týmto v súlade s ustanovením par. 1 3b ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto poverujem pána Mgr. Ladislava Krechňáka, poslanca obecného zastupiteľstva obce Lozorno, zastupovaním starostu obce Lozorno bez obmedzenia v plnom rozsahu pôsobností, oprávnení a kompetencií starostu obce Lozorno.
  Menovaný ako zástupca starostu plní úlohy stanovené zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Rozhodnutie o poverení zastupovaním starostu (PDF dokument)

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.12.2018


  Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

  Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štátv vrátane Slovenskej republiky ruší.
  Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)!
  Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec.
  V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec - telefón: 02/45926212.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 06.12.2018


  Rozpočet obce Lozorno na r. 2019

  Rozpočet obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 25.10.2018


  Programový rozpočet

  Programový rozpočet obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020  a 2021.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.10.2018


  Oznámenie - zverejnenie zámeru

  Obec Lozorno v zmysle par 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti p. Stanislava VYORALA a manž. Jarmile VYORALOVEJ zo dňa 10.10.2018, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.10.2018 | Zmenené: 12.10.2018


  Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

  Návrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.09.2018


  Schvaľovacie protokoly programov záchrany vybraných jaskýň

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 12.09.2017


  Rozhodnutie

  Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV Lozorno do recipienta Suchý potok

  Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 27.06.2017


  Príprava nového územého plánu obce Lozorno

  Milí Lozorňania,

  venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

  Proces tvorby nového územného plánu pre našu obec sa práve začal. Pripravuje sa tak najdôležitejší dokument, ktorý bude na ďalších 10 a viac rokov Lozorno mať, nový územný plán obce Lozorno. Aby bol tento naozaj dobre pripravený, kvalitný a napĺňal aj vaše predstavy a riešil udržateľný rozvoj obce, v ktorej sa nám spolu bude všetkým dobre žiť, potrebujeme aj Vašu účasť, názory a podnety, ktorým chceme venovať náležitú pozornosť.
  Vyzývame Vás preto, vyjadrite aj Vy svoj názor a požiadavky na utváranie našej obce a jej budúci stav, lebo práve týmto môžete ovplyvniť jej výzor, rozvoj a náš spoločný život v obci Lozorno.
  Podnety a požiadavky je potrebné podať elektronicky alebo písomne na Obecný úrad Lozorno do 31.1.2017. Pomôcť v tom Vám môže tento formulár, ktorý môžete vyplniť a odoslať. Môžete spísať aj vlastný podnet, ktorý bude presne podľa Vašich predstáv a doručiť ho na Obecný úrad Lozorno.
  Za akýkoľvek Váš príspevok Vám ďakujeme a sľubujeme, že neskončí v koši.

  Komisia OZ pre spracovanie územného plánu
  Ing. J. Bojkovská, predseda

  Formuláre pre podávanie podnetov:

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017


   OZ Wellgiving v spolupráci s obcou Lozorno srdečne pozýva na

  STRETNUTIE S OBČANMI A NEZISKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI V LOZORNE

  Je niečo, čo v Lozorne chýba a máte nápad, ako to zmeniť? Vedeli by ste priložiť ruku k dielu a zapojiť viacerých? Alebo vytvoriť niečo v prospech mnohých, aby sa v Lozorne žilo krajšie, veselšie, zelenšie? Môže to mať byť niečo „drobné stavebné“, infraštruktúrne, kultúrne alebo sociálneho charakteru... 

  Každý nápad, názor je dôležitý! Lozorno sa vydáva na cestu k občianskej participácii a uvíta každú iniciatívu od jednotlivca, skupiny ľudí či organizácie. Každý občan Lozorna bude môcť rozhodovať o smerovaní obce a o tom, ako sa budú rozdeľovať verejné zdroje. Na prvom plánovanom verejnom stretnutí môžete svoje nápady zdieľať, inšpirovať sa, či vyjadriť svoj názor.

  Dôležitá je aj účasť zástupcov lozornianskych organizácií a ich vlastné vízie smerovania. 

  Príďte 22. marca o 18:00 hod. do CK Lozorno. Tešíme sa! 

  Participáciu občanov v Lozorne možno realizovať i vďaka podpore EÚ - ESF a OP EVS.  

   

  Kategória: Oznamy obce.


  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer na stiahnutie vo formáte .pdf

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Oznámenie o začatí konania o povolení stavby "Rodinný dom" s prípojkami inžinierskych sietí

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Projekty EÚ

  Rozšírenie kapacity
  ČOV Lozorno

  Skvalitnenie odborných 
  učebníc na ZŠ Lozorno

  Dokumenty OZ

  Uznesenia OZ zo dňa 26.06.2019
  pdf [2.12 MB]
  Zápis z OZ zo dňa 26.06.2019
  pdf [838.62 KB]
  Zvukový záznam zo zasadnutia OZ 26.06.2019
  183 Mb

  Dôležité telefónne čísla

  Obecný úrad
  +421 (2) 6920 4311

  Obecná polícia
  +421 918 411 583

  Hlásenie požiaru
  +421 (2) 6596 8804
  +421 905 912 976
  +421 907 119 482

  Lozorno, s. r. o.
  +421 948 522 506
  +421 (2) 6920 4320
  poruchy vody,
  kanalizácie a iné

  Záznamy z kamerového systému v Lozorne

  Pozrite si záznamy z kamerového systému

  Napíšte nám

  Ochrana pred robotmi:
  Nula plus nula je (odpovedzte slovom)

  LOZORNO spol. s r.o.

  Galéria

  Nové vo fotogalérii

  Koncert ZáhorienkaKoncert Záhorienka
  6. popoludnie vinárskych a vinohradníckych piesní6. popoludnie vinárskych a vinohradníckych piesní

  Región Záhorie


  Sprievodca regiónom

  Aké bude počasie

  In-počasie Meteoinfo

   

  Platená inzercia

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2019