Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Obecné zastupiteľstvo

  Verejné obstarávanie

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby


  Na začiatok

  Strategické dokumenty – Územný plán

  Obec Lozorno ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a dopinky č. 6 podľa §18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) v súlade s § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje, že v termíne  od 2.9.2019 do 2.10.2019 uskutočňuje prerokovanie návrhu „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č.6". Návrh „UPN obce Lozorno ZaD č. 6" je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade v Lozorne v stránkových hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce www.lozorno.sk.

  Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 02.10.2019 na adresu Obecného úradu v Lozorne v písomnej forme (pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum podania na poštovú prepravu).

  Oznam vo formáte .pdf

  Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6

   

  Územný plán

  Územný plán zóny B3 Lozorno

  Prepracovaný Návrh ÚPN Zóny B3 v zmysle pripomienok občanov, ktorí podali pripomienky v zákonom stanovenej lehote.

  Zverejnené 02. 06. 2014, predtým na Úradnej tabuli.

  Územný plán obce Lozorno, Zmeny a doplnky č. 5

  schválené uznesením OZ v Lozorne č. 8/12013  zo dňa 20.11.2013 (VZN č. 3/2013)

  (niektoré materiály sú uložené ako .zip. Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.)

  Zverejnené: 15. 12. 2013

  Zmeny a doplnky č.5 ÚPN obce Lozorno (2013)

  Obec Lozorno, ako orgán územného plánovania podľa paragrafu 16 ods. (2) a paragrafu 18 ods. (4) zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vám v súiade s paragrafom 22 stavebného zákona oznamuje, že v auguste 2013 bolo začaté prerokovanie Návrhu Zmeny a doplnky č. 5/2013 ÚPN obce Lozorno.

  Zmeny a doplnky ÚPN obce Lozorno č. 5:

  Zmeny a doplnky č.4 ÚPN obce Lozorno (2012)

  Textová časť

  Grafická časť:

   

  Zmeny a doplnky územného plánu obce Lozorno č. 1  (2007) [.zip 5,35 MB ]

  Zmeny a doplnky územného plánu obce Lozorno č. 2 (2008) [.zip 59,85 MB]

   

  Zmeny a doplnky územného plánu obce Lozorno č. 3 (2010)

  Pôvodný územný plán obce Lozorno

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020