Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Verejné obstarávanie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby


  Na začiatok

  Samospráva – Odd. životného prostredia a odpadového hospodárstva

  Zodpovedne trieďme odpad, má to zmysel!

  Obec Lozorno premiestnila kontajnery na zber plastov a papiera na zberný dvor, ďalšie budú umiestnené na kompostovisku. Dôvodom je nefunkčný systém separovania, dôsledkom ktorého vznikajú pre obec vysoké dodatočné náklady a tiež veľký neporiadok, ktorý sme si sami spôsobovali. Aby bolo triedenie odpadu čo najlepšie, bude posilnený zvoz separovaného odpadu od domu a zberný dvor na vyvezenie zvyšného odpadu je otvorený v stredu 15 – 18 hodín a sobotu 9 – 15 hodín. Teraz ide iba o zodpovednosť každého k vlastnému odpadu a vlastnému prostrediu. Priebežne je tiež čistené Lozorno a jeho okolie od čiernych skládok. Vo väčšine prípadov sa nájde informácia o osobe, ktorá s týmito čiernymi skládkami súvisí. A z takéhoto správania bude vyvodený dôsledok.
  Držím nám palce, aby sme k odpadu začali pristupovať zodpovedne a udržali si konečne čisté Lozorno.

  http://www.triedime.sk/frontend/web/ekostopa/

  Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

  Adresa:
  Hlavná 1
  900 55 Lozorno

  Lenka Lachkovičová
  tel.: 02/6920 4317 
  e-mail: dane@lozorno.sk

   

  Podmienky uloženia drobného stavebného a objemného komunálneho odpadu

  V prípade uloženia drobného stavebného odpadu a objemného komunálneho odpadu na zbernom dvore v Lozorne od 1.januára 2012 je potrebné jeho množstvo oznámiť na Obecný úrad Lozorno a vopred uhradiť poplatok na Obecnom úrade v Lozorne za uloženie formou zakúpenia žetónu.
  PDF dokument s kompletnou informáciou na stiahnutie.

  01.01.2012 | Upr.: 14.03.2013

  Súvisiace dokumenty

  Nelegálne skládky odpadu

  Termíny zvozu komunálneho odpadu na II. polrok 2020

  Termíny zvozu komunálneho odpadu na II. polrok 2020

  30.06.2020

  Termíny zvozu separovaného odpadu 2020

  Termíny zvozu separovaného odpadu na rok 2020

  16.01.2020

  Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 1. polrok 2020

  Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 1. polrok 2020

  13.12.2019

  Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 2. polrok 2019

  Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 2. polrok 2019

  13.06.2019

  Články o separovaní

   

  Iné témy

  Dôležité linky

  Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

  POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

  Do zberu sa zapája každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

  Čo zbierať: vhodné sú všetky rastlinné oleje, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál.

  Do čoho zbierať: ideálnou nádobou na zber oleja z domácnosti je pôvodná olejová PET (umelohmotná) fľaša, tá, v ktorej Ste olej domov z obchodu doniesli. Pokiaľ nemáte takúto fľašu k dispozícii, vhodná je akákoľvek iná PET fľaša.

  OLEJ ODPORÚČAME NALIEVAŤ VYCHLADNUTÝ. Pred naliatím použitého oleja do fľaše treba olej precediť, aby sa doňho nedostali zvyšky jedál - na tento účel vyhovuje akékoľvek staré cedidlo.

  Čo s fľašou plnou použitého oleja či tuku: Na zbernom dvore v Lozorne sa nachádza kontajner, určený na zber kuchynského opotrebovaného oleja.

  17.05.2016 | Upr.: 05.11.2018

  Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

  Obec Lozorno ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia

  upozorňuje

  prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce Lozorno podľa §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na ich povinnosť v lehote do 15. februára 2020 oznámiť Obci Lozorno za každý jeden zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín alebo veľkosť plochy, na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a tiež ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2019.

  Túto oznamovaciu povinnosť sú povinné splniť všetky fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikatelia) a  právnické osoby, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na  fyzické osoby nepodnikateľov.

  Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je v zmysle VZN č.1/2007 Obce Lozorno o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zariadenie na spaľovanie palív s príkonom do 0,3 MW, iné technologické celky ak nie sú veľkým alebo stredným zdrojom v pôsobnosti okresného úradu (stolárstva, lakovne, pekárne, autoservisy), plochy na ktorých sa vykonávajú práce spôsobujúce znečistenie ovzdušia (napr. skládky uhlia, sypkých materiálov a pod.), pohyblivé zariadenia s motorom znečisťujúcim ovzdušie.

  V prípade, ak  si prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, môže mu byť  podľa § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uložená pokuta až do výšky 663,87 €.

  Pre zodpovedanie otázok alebo pomoc pri plnení tejto povinnosti sú Vám k dispozícii pracovníci obecného úradu.

   

  Ohlásenie MZZO

  24.01.2020

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020