Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 11.07.2020

Samospráva » Kontrolór obce

Kontrolór obce

Adresa:
Hlavná 1
900 55 Lozorno
E-mail: severova@lozorno.sk

Hlavným kontrolórom obce je od 4. 1. 2016 Ing. Anna Ševerová.

 

  Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

  Zásady kontrolnej činnosti

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
22.05.2020 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na II. polrok 2020 - pdf    [88.98 KB] -
19.03.2020 Správa o výsledku vykonanej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom obce zameraná na postupy pri prevodoch nehnuteľného majetku v roku 2017 a 2018 - pdf    [321.46 KB] -
29.06.2020 Správa o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti zmlúv uzatvorených obcou Lozorno - pdf    [220.13 KB] -
29.06.2020 Správa o výsledku vykonanej kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu v ZŠ Lozorno za rok 2019 - pdf    [269.05 KB] -