Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 21.01.2020

Samospráva » Polícia

Obecná polícia

Obecná polícia Lozorno - znak

Obecná polícia Lozorno
Hlavná 1
900 55 Lozorno

Mobil: 0918 411 583
E-mail:obecnapolicia@lozorno.sk

 

Náčelník OP

Róbert Peťko

poverený vedením OP od 1.9. 2019

 

Základné úlohy Obecnej polície

Legislatívne postavenie obecnej polície vychádza zo zákona SNR č. 564/1991Zb o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorý charakterizuje obecnú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Obecná polícia plní úlohy najmä na úsekoch:

 • ochrany verejného poriadku
 • zisťovanie protiprávneho konania na území obce Lozorno
 • zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • odhaľovania a objasňovania priestupkov

Kompetencie Obecnej polície

 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím a to s využitím kamerového systému obce;
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia;
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci;
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach;
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu obce;
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom (zákon o priestupkoch) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej - dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon;
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce;
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii;
 • Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Oprávnenia príslušníka Obecnej polície

Obecná polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Ide najmä o:

 • priestupky proti poriadku v správe
 • priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • priestupky na úseku cestného hospodárstva
 • priestupky na úseku podnikania
 • priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi
 • priestupky na úseku financií a slovenskej meny
 • priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
 • priestupky na úseku kultúry
 • priestupky na úseku vodného hospodárstva
 • priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva
 • priestupky na úseku ochrany životného prostredia
 • priestupky proti verejnému poriadku spáchané aj porušením VZN obce
 • priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
 • priestupky proti majetku
 • priestupky podľa osobitných predpisov (napríklad niektoré ustanovenia živnostenského zákona, zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách, občianskeho zákonníka atď.)

Obecný policajt je pri výkone svojich povinností oprávnený:

 • vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
 • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky [§ 3 ods. 1 písm. f)] zistené pri plnení úloh,
 • zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
 • presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
 • prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
 • zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide o vozidlá, po ktorých je vyhlásené pátranie.

Obecný policajt pri výkone svojich povinností je oprávnený použiť donucovacie prostriedky:

 • hmaty, chvaty údery a kopy sebaobrany
 • slzotvorné prostriedky
 • obušok
 • putá
 • služobného psa
 • technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla

  Príslušné zákony

  Polícia informuje

  Mesačné hlásenia