Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 02.06.2020

Školstvo » Materská škola

Zrnká spomienok

 


Zrnká spomienok Materskej školy

19.09.2019 | Upr.: 04.02.2020

Materská škola

Materská škola
Orechová 19
900 55 Lozorno
tel.: 02/659 682 28


Oznam o zápise do MŠ Lozorno

Riaditeľka MŠ v Lozorne oznamuje rodičovskej verejnosti, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR podávanie žiadostí do MŠ na šk. rok 2020/2021 bude prebiehať od 30.4. do 31.5.2020. Z dôvodu prevencie šírenia vírusov a eliminácie priameho styku medzi ľuďmi je potrebné žiadosť stiahnuť z internetovej stránky www.lozorno.sk - Školstvo -  Materská škola. Vyplnenú žiadosť poslať poštou, vhodiť do poštovej schránky na bránke MŠ alebo poslať scan na emailovú adresu ms.lozorno@gmail.com. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. Pred dátumom 30.4.2020 sa žiadosti o umiestnenie neprijímajú.

Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného  záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ, budú uprednostnené deti:

a) ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

b) ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní

c) dieťa aj rodičia majú trvalý pobyt v Lozorne

d) ktoré majú viac ako jedného súrodenca vo veku do 5 rokov

 

Jana Uhliarová, riad. MŠ


 


 

Vážení rodičia a priatelia školy,

Rodičovské združenie pri MŠ v Lozorne sa aj tento rok uchádza o 2 % z Vašej ročnej dane.

Za Vašej výraznej pomoci sa nám darí skvalitňovať a obnovovať materiálno - technické vybavenie materskej školy. Preto opätovne prosíme všetkých dobrých ľudí, rodičov a priateľov školy, aby aj tento rok využili jedinečnú príležitosť a svojimi 2% z dane z príjmu za rok 2019 nám pomohli skvalitňovať prostredie interiéru a exteriéru školy. Prosíme Vás, oslovte známych vo svojom okolí o darovanie 2% pre našu MŠ. Ďakujeme, že nás podporíte!

Vaše detičky, rodičia a učitelia

Tlačivá (v prílohe nižšie) - Vyhlásenie (podpísané) a Potvrdenie môžete priniesť do materskej školy do 21.4.2020 alebo odniesť, poslať na Daňový úrad Malacky do 30.4.2020. Údaje aj pre právnické osoby, ktoré majú záujem poukázať 2% z dane nášmu združeniu:
Názov: SRRZ - RZ pri Materskej škole

Sídlo: Orechová 902/19, 900 55  Lozorno

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 173196170293

 

Dokumenty na stiahnutie:

  Zmluvy, faktúry, objednávky MŠ

  Podporte nás 2% z dane

Prispejte 2% z vašich daní na vylepšenie a skrášlenie prostredia pre našich najmenších.
Za podporu a pochopenie ďakujeme - MŠ a Rodičovské združenie pri MŠ.