Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Cudzinci

  • rodný list
  • doklad na preukázanie totožnosti (platný cestovný pas)
  • doklad o štátnom občianstve žiadateľa
  • doklad o pobyte
  • doklad o osobnom stave (slobodný, rozvedený - doložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ovdovelý - úmrtný list manžela/-ky, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

Všetky predložené cudzozemské verejné listiny (doklady) originály alebo notárom osvedčené fotokópie, zviazané s ich úradným prekladom do slovenčiny (súdnym prekladateľom) s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Vyššie uvedené doklad sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store