Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

DO 31. 8. MOŽETE POŽIADAŤ O PRÍSPEVOK NA MALOLETÉHO

Ak máte trvalý pobyt v Lozorne a ste zákonným zástupcom maloletého dieťaťa s trvalým pobytom v Lozorne, máte vysporiadané a zaplatené záväzky vo vzťahu k obci Lozorno, k subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno a k spoločnosti Lozorno, spol. s. r. o., máte podľa VZN č. 14/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2019 a VZN č. 3/2022, nárok na vyplatenie príspevku na maloletého v sume 50 €. O príspevok môžete požiadať podaním písomnej žiadosti na Obecnom úrade v Lozorne v termíne od 1. 7. do 31. 8. 2024. Príspevok bude po overení všetkých podmienok vyplatený do 30. 11. 2024 na účet uvedený v žiadosti.

Žiadosť si môžete stiahnuť tu:  ŽIADOSŤ 

Ak máte záujem o tento príspevok, túto žiadosť je potrebné podávať každý rok nanovo. Čiže ak ste žiadosť podávali minulý rok a máte za to, že tento rok už netreba, žiadosť je potrebné podať na tento rok OPÄŤ. Ak si žiadosť o príspevok na tento rok nepodáte, nebude Vám príspevok poslaný automaticky.

 

Na príspevok na rozvoj detí a mládeže na rok 2024 majú nárok aj odídenci z Ukrajiny na základe VZN č. 6/2023 Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je osoba, ktorá je odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska alebo s pobytom cudzinca na území obce Lozorno a je zároveň

a) rodičom maloletého,

b) rodičom, ktorému bol maloletý zverený do osobnej starostlivosti,

c) osoba, ktorej je maloletý zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

d) osoba, ktorá má uznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

 

Žiadosť si môžete stiahnuť tu:  ŽIADOSŤ (UA) 

 

Úplné znenie VZN 15/2019 o príspevku na rozvoj detí a mládeže v znení VZN 3/2022 a VZN 14/2022

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LOZORNO Č. 6/2023 o poskytovaní príspevku na rozvoj detí a mládeže odídencom z Ukrajiny