Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti

  • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti (číslo listu vlastníctva, katastrálne územie, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu)
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva

  • dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov

  • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia

  • dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva