Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

 • Drobné stavby

Pre drobné stavby postačuje ohlásenie, ak sú splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemôže negatívne ovplyvniť životné prostredie (§ 139b ods. 6 až8 stavebného zákona).

Drobné stavby sú:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m;
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m;
 • oplotenie;
 • prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie;
 • reklamná stavba, na ktorej je najväčšia informačná plocha menšia ako 3 m2

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnení, keď nedôjde k zmene stavby.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie drobnej stavby
  (tlačivo na stiahnutie TU )
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku- list vlastníctva
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, pri oplotení a ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná nehnuteľnosť;
 • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby
 • Jednoduchý technický opis stavby
 • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
 • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor
 • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby
 • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti