Lozorno - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

POVOLENIE ROZKOPÁVKY NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva obec Lozorno na základe písomnej žiadosti (Návrh na zaradenie rozkopávky do koordinačného plánu)

 

Potrebné doklady

Vybavuje
Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno 

Kontakt
Oddelenie územného plánovania a stavebného úradu
Bc. Tomáš Tuma

Tel.: 0905107238
e-mail: tomas.tuma@lozorno.sk

Doba vybavenia
do 30 dní 

Poplatok
podľa platného sadzobníka správnych poplatkov