Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Drobné stavby, Ohlásenie stavebných úprav

Drobné stavby

Pre drobné stavby postačuje ohlásenie, ak sú splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemôže negatívne ovplyvniť životné prostredie (§ 139b ods. 6 až8 stavebného zákona).

Drobné stavby sú:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m;
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m;
 • oplotenie;
 • prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie;
 • reklamná stavba, na ktorej je najväčšia informačná plocha menšia ako 3 m2

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnení, keď nedôjde k zmene stavby.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie drobnej stavby (viď tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku- list vlastníctva
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, pri oplotení a ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná nehnuteľnosť;
 • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby
 • Jednoduchý technický opis stavby
 • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
 • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor
 • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby
 • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

 

Ohlásenie stavebných úprav

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

 • Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo, identické s tlačivom na ohlásenie drobnej stavby)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe- list vlastnícvta
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
 • Jednoduchý nákres/náčrt stavebných úprav a jednoduchý technický opis staveb. úprav

Vybavuje: OÚ Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Kontakt: Mgr. Ivana Poláková, Tel.: 02/69204318, e-mail: polakova@lozorno.sk
Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia
Správny poplatok ( podľa zákona č. 439/2012 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 60a, písm.c.)

 • 10 € fyzická osoba
 • 30 € právnická osoba
 • 80 € stavba elektronickej komunikačnej siete


Použité predpisy:
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

Ako vybaviť drobné stavby - dokument na stiahnutie vo formáte PDF

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
zamračené 21 °C 10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 23/14 °C
pondelok 17. 6. takmer jasno 28/15 °C

Dátum a čas

Dnes je piatok, 14.6.2024, 7:43:42

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store