Obec Lozorno
obec Lozorno

Potrebné doklady

  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti

  • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti (číslo listu vlastníctva, katastrálne územie, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu)
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva

  • dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov

  • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia

  • dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store