Obec Lozorno
obec Lozorno

Obecná polícia

Obecná polícia Lozornopolícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno

Mobil: 0918 411 583
E-mail: obecnapolicia@lozorno.sk

Info o činnosti obecnej polície nájdete aj na facebooku. 

Náčelník OP

Jozef Durec
poverený vedením OP od 1.9. 2023

 

Základné úlohy Obecnej polície

Legislatívne postavenie obecnej polície vychádza zo zákona SNR č. 564/1991Zb o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorý charakterizuje obecnú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Obecná polícia plní úlohy najmä na úsekoch:

 • ochrany verejného poriadku
 • zisťovanie protiprávneho konania na území obce Lozorno
 • zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • odhaľovania a objasňovania priestupkov

Kompetencie Obecnej polície

 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím a to s využitím kamerového systému obce;
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia;
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci;
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach;
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu obce;
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom (zákon o priestupkoch) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej - dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon;
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce;
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii;
 • Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Oprávnenia príslušníka Obecnej polície

Obecná polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Ide najmä o:

 • priestupky proti poriadku v správe
 • priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • priestupky na úseku cestného hospodárstva
 • priestupky na úseku podnikania
 • priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi
 • priestupky na úseku financií a slovenskej meny
 • priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
 • priestupky na úseku kultúry
 • priestupky na úseku vodného hospodárstva
 • priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva
 • priestupky na úseku ochrany životného prostredia
 • priestupky proti verejnému poriadku spáchané aj porušením VZN obce
 • priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
 • priestupky proti majetku
 • priestupky podľa osobitných predpisov (napríklad niektoré ustanovenia živnostenského zákona, zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách, občianskeho zákonníka atď.)

Obecný policajt je pri výkone svojich povinností oprávnený:

 • vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
 • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky [§ 3 ods. 1 písm. f)] zistené pri plnení úloh,
 • zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
 • presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
 • prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
 • zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide o vozidlá, po ktorých je vyhlásené pátranie.

Obecný policajt pri výkone svojich povinností je oprávnený použiť donucovacie prostriedky:

 • hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany
 • slzotvorné prostriedky
 • obušok
 • putá
 • služobného psa
 • technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla

Príslušné zákony > 2019

Trestný zákon

Trestný zákon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 985,48 kB
Stiahnuté: 264×
Vložené: 14. 12. 2019

Zákon o cestnej premávke

Zákon o cestnej premávke.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374 kB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 14. 12. 2019

Zákon o obecnej polícii

Zákon o obecnej polícii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,96 kB
Stiahnuté: 338×
Vložené: 14. 12. 2019

Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,41 kB
Stiahnuté: 434×
Vložené: 14. 12. 2019

Správy o činnosti > 2023

Ročná správa o činnosti Obecnej polície Lozorno obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rocna sprava o cinnosti OPL 2022 (bez OU).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 903,4 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 27. 3. 2023

Správy o činnosti > 2022

Ročná správa o činnosti Obecnej polície Lozorno obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Ročná správa o činnosti Obecnej polície Lozorno obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 bez OU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 22. 4. 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, streda 6. 12. 2023
sneženie 1 °C -1 °C
štvrtok 7. 12. zamračené 1/-5 °C
piatok 8. 12. zamračené 0/-6 °C
sobota 9. 12. oblačno 2/-2 °C

Dátum a čas

Dnes je streda, 6.12.2023, 1:53:13

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store