Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Povinne zverejňované informácie

Obec Lozorno je územnou samosprávnou jednotkou v zmysle čl. 64 Ústavy SR a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Právomoci a kompetencie obce vymedzujú príslušné právne predpisy. Obec Lozorno samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Obec Lozorno pri výkone samosprávy najmä
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov5a) a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská, 
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové
organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

Obec Lozorno vykonáva tiež niektoré úlohy štátnej správy, ktoré na ňu boli prenesené zákonom. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

Organizačná štruktúra je daná zákonom a Štatútom obce. Organizačnú štruktúru obecného úradu určuje Organizačný poriadok.

Orgánmi obce sú
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce
c) obecná rada.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Informácie zverejňuje obec Lozorno v súlade s osobitnými predpismi na svojej úradnej tabuli a na oficiálnej internetovej stránke www.lozorno.sk. Orgány obce a obecný úrad informujú o svojej činnosti tiež prostredníctvom iných informačných prostriedkov a spôsobom v mieste obvyklým s prihliadnutím na druh a obsah informácie. O sprístupnenie informácie možno v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov požiadať žiadosťou vo forme písomného podania doručeného počas úradných hodín do podateľne Obecného úradu alebo vhodením do schránky umiestnenej na priečelí alebo poštou na adresu Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno, rovnako aj podaním doručeným do elektronickej schránky v zmysle osobitného predpisu a tiež mailom na adrese obec@lozorno.sk. Akúkoľvek žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať obdobným spôsobom.

O opravných prostriedkoch rozhoduje odvolací orgán určený osobitným predpisom. Miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutí obce Lozorno upravuje osobitný predpis. Obec Lozorno pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní koná v súlade s platnými právnymi predpismi a internými predpismi zverejnenými na tejto jej internetovej stránke v lehotách stanovených týmito predpismi. Sadzobník správnych poplatkov a úhrad za sprístupnenie informácií vyberaných Obcou Lozorno je zverejnený na tejto internetovej stránke.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
zamračené 21 °C 10 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 23/14 °C
pondelok 17. 6. takmer jasno 28/15 °C

Dátum a čas

Dnes je piatok, 14.6.2024, 8:01:37

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store