Menu
Obec Lozorno
obec Lozorno

Civilná ochrana

"Čo má každý občan vedieť"

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený Váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:


112 - Jednotné číslo tiesňového volania - integrovaný záchranný systém na zabezpečenie koordinovaného postupu zložiek IZS (Základné zložky, Ostatné zložky, Polícia SR) – možné je volať aj poslať sms správu
150 - Hasičský a záchranný zbor - v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí

155 - Zdravotná záchranná služba - v prípade ohrozenia života a zdravia

158 - Polícia - v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia

0918 411 583 - Obecná polícia Lozorno - v prípade zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia a ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

 

Čo je ohrozenie?

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

 

Čo je mimoriadna udalosť?

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.

 

Čo je mimoriadna situácia?

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Obec Lozorno používa tieto informačné prostriedky:

 • Hlasitá siréna PAVIAN (2 ks: Hasičská zbrojnica, Staničná ulica pri ZŠ)

pavian

 • Elektromotorická siréna (1ks: Hasičská zbrojnica)

elektromotorická siréna

 • Obecný rozhlas

rozhlas

 • Formou verejnej telefónnej siete: sms /WhatsUp správy

siete

 • Mimoriadnym rozhlasovým zariadením (megafónom).

 megafón

Prehľad varovných signálov:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE – 2 min. kolísavý tón

OHROZENIE VODOU – 6 min. stály tón

KONIEC OHROZENIA – 2 min. stály tón

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Maximálna teplota

 

2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.

 

3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

 

Minimálna teplota

 

2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu (M2, < -20ºC). Silný mráz:
a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.
 

3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < -30ºC). Veľmi silný mráz:
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

 

Vietor

2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň, 
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) keď nie je nutné,  nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
f) zabezpečiť žeriavy.

 

Snehové jazyky a záveje

2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.).
 

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

 

Sneženie

2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:
a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.
 

3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

 

Poľadovica

2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.
 

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

 

Búrky

2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
 

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

 

Dážď

2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):
V prípade kritického nedostatku času: zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.

Pokiaľ máte dostatok času:
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvoriť  a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h):
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

 

Hmla

2. stupeň
Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.
 

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

Úlohy a opatrenia obce na úseku civilnej ochrany (CO) obyvateľstva.

 • informuje obyvateľstvo, koordinuje plnenie úloh, aktivuje jednotky CO obce
 • zabezpečuje výdaj materiálu CO a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva obce
 • realizuje hlásnu službu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu obce
 • vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a zásobovanie evakuovaným
 • vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a stanovuje režim obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (MU)
 • vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej povinnosti s uvedením evakuačného miesta odovzdáva príslušnej vojenskej správe
 • uskutočňuje opatrenia na ochranu života a zdravia osôb v súvislosti so vznikom pandémie, ohrozenie životného prostredia a vzniku značných majetkových škôd v dôsledku živelnej pohromy, havárie resp. katastrofy


Varovné signály CO

 1. Všeobecné ohrozenie - varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku MU (mimoriadna udalosť) - 2 minútový kolísavý tón sirén (vojnový stav, počas vojny, ohrozenie v prípade vzdušného napadnutia územia štátu)
 2. Ohrozenie vodou - varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody - 6 minútový stály tón sirén
 3. Koniec ohrozenia - 2 minútový stály tón sirén bez opakovania (koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov MU (mimoriadnej udalosti)

Za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov obec.

Obvodný úrad Malacky, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia rozhodol o povinnosti obce Lozorno v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie a evakuácie zabezpečiť evakuáciu osôb. - rozhodnutie_oumalacky_21-06-2011.pdf (57.99 kB)

Kontakt: 

co@lozorno.sk 

 • Hlasité preskúšanie elektromotorickej sirény sa vykonáva každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod. 2-minútovým stálym tónom
  • 13.1.2023
  • 10.2.2023
  • 10.3.2023
  • 14.4.2023
  •  12.5.2023
  •  9.6.2023
  •  14.7.2023
  •  11.8.2023
  •  8.9.2023
  •  10.11.2023
  •  8.12.2023
 • Hlasité preskúšanie elektronických sirén PAVIAN sa vykonáva 4x do roka druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod. 2-minútovým stálym tónom:
  •  10.3.2023
  •  9.6.2023
  •  8.9.2023
  • 8.12.202Varovné signály

 Ako sa správať pri mimoriadnej situácii  Typ: PDF dokument, Velkosť: 634.6 kB

Ako sa zachovať pri mimoriadnej udalosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.18 MB

Činnosť pri vzniku mimoriadnej udalosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.02 MB

Civilná ochrana obec a mimoriadne udalosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.95 MB

Nebezpečné látky Typ: PDF dokument, Velkosť: 276.26 kB

Ochrana obyvateľstva pred nebezpečenými látkami Typ: PDF dokument, Velkosť: 184.82 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lozorno, s. r. o.

Lozorno
 

odkaz na fotogalériu

Aktuálne počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý dážď 25 °C 11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 24/14 °C
pondelok 17. 6. takmer jasno 27/14 °C
utorok 18. 6. jasná obloha 29/17 °C

Dátum a čas

Dnes je sobota, 15.6.2024, 2:16:03

Facebook

Spolky a organizácie
v-obraze
Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu mesta. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google playApp store